Ochrana osobních údajů

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dále jen „společnost“), se sídlem Velké náměstí 113, Písek, PSČ: 397 01, IČ: 261 08 658 je obecně prospěšnou společností založenou městem Písek. Hlavní činností společnosti je poskytování služeb v oblasti kultury a uspokojování kulturních a kulturně společenských potřeb a zájmů široké veřejnosti.

Z důvodu splnění informační povinnosti vztahující se na činnost společnosti byly vypracovány tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby vám poskytly přesné a jednoznačné informace.

Společnost, z pozice správce osobních údajů činí informační povinnost prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) vydaných na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto zásady jsou účinné od 25.05.2018 s revizí ke dni 23.06.2020.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách společnosti www.sladovna.cz a v papírové podobě jsou dále dostupné k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Velké náměstí 113, Písek, PSČ: 397 01.Tyto zásady jsou průběžné aktualizovány a doplňovány v souladu s aktuálními účely zpracování a aktuální legislativou.

1. Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je:

SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
Velké náměstí 113
397 01 Písek
tel.: +420 387 999 997
datová schránka: ftp24jq

 

2. Kdo je kontaktní osobou v oblasti ochrany osobních údajů? 

Kontaktní osobou je:

Mgr. Karolína Voráčková
Tel: +420 736 546 427

 

3. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je.
Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

Účely, k nimž Nařízení nevyžaduje váš souhlas – jedná se o zejména o zpracování osobních údajů na základě následujících právních důvodů:

 • zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy,
  nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost – jde
  o situaci, kdy společnost vystupuje jako smluvní partner (např. zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy, smlouvy o kulturním vystoupení, kupní smlouvy, smlouvy na pronájem, smlouvy na zajištění služeb při kulturní akci, uzavírání smluv na v rámci prodeje vstupenek na kulturní akce aj.);
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti – většina povinností vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost se však řídí
  i jinými právními předpisy. Jde například o tyto situace: likvidace faktur, platební styk, agenda grantů a dotací aj.
 • zpracování, které je nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby – půjde o velmi výjimečné situaci při ochraně života a zdraví;
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu - zpracování osobních údajů při zajišťování kulturních a kulturně společenských akcích – zejména pořizování fotografií a videozáznamů při kulturních a společenských akcích.

Vámi sdělené osobní údaje nezpracováváme pro jiné účely, než pro které byly osobní údaje shromážděny v okamžiku jejich předání. Ke zpracování osobních údajů dochází jak automatizovaně (prostřednictvím počítačů), tak v listinné podobě. Způsob zpracování je závislý na typu agendy, nebo na povinnostech uložených právními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí po celou dobu trvání jejich pracovního poměru, tak i po skončení pracovního poměru. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování včetně profilování.

 

4. Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat?

Osobní údaje, které můžeme zpracovávat jsou:

 • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (např. jméno, příjmení, titul, věk a datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, číslo průkazu totožnosti - občanského průkazu, podpis, případně DIČ a IČ);
 • kontaktní údaje - osobní údaje, na základě kterých vás můžeme kontaktovat (kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • údaje poskytnuté nad rámec právních předpisů zpracovávané na základě uděleného souhlasu (fotografie, videozáznamy a další osobní údaje, které jsou uvedeny v konkrétním souhlase se zpracováním osobních údajů).

 

5. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje poskytujeme příjemcům, jimž jsme osobní údaje povinni či oprávněni poskytnou na základě platné legislativy či uzavřené smlouvy. Jsou jimi:

 • orgány veřejné správy;
 • město Písek;
 • Colosseum Ticket - Perfect System s.r.o., Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5, coby zpracovatel osobních údajů;
 • Happy Technik s.r.o., Vrcovice 64, 397 01 Písek, coby zpracovatel osobních údajů;
 • ABRA ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13, coby zpracovatel osobních údajů;
 • ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice;
 • veřejnost (prostřednictvím profilů na sociálních sítích a webových stránek).

Příjemci osobních údajů nemohou být subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činností společnosti, ledaže byste s tím vyslovili souhlas.

V rámci činnosti společnosti nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

 

6. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnou legislativou a dále také po dobu trvání smluvního vztahu, uděleného souhlasu, veřejného nebo oprávněného zájmu společnosti.

Po uplynutí doby pro uchování dokumentů s osobními údaji bude postupováno dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dokumenty, které nepodléhají archivaci, budou nenávratně smazány ze všech příslušných nosičů.

 

7. Jaké jsou zdroje osobních údajů?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás coby subjektů údajů. Osobní údaje však můžeme získat i jiným způsobem, např. z veřejných zdrojů, od orgánů veřejné moci atp.

 

8. Jak osobní údaje zabezpečujeme?

Přijali jsme, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné.

 

9. Jaké jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na následující informace:

 • informace o účelech a právním základu zpracování;
 • informace o kategoriích vašich osobních údajů;
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou vaše osobní údaje předávány;
 • informace o předávání vašich osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím;
 • informace o době, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy;
 • informace, že dochází či nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování;
 • informace o konkretizaci našeho oprávněného zájmu;
 • informace o zdroji, ze kterého vaše osobní údaje pocházejí.

Vaše další práva jsou:

 • právo na informaci, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány;
 • právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou o vás zpracovávány;
 • právo na opravu vašich nepřesných a doplnění vašich neúplných osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu;
 • právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, a to bez zbytečného odkladu;
 • právo na omezené zpracování vašich osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se zpracování osobních údajů zakládá na našem oprávněném zájmu nebo zpracování ve veřejném zájmu;
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;
 • vaše právo na svobodné, jednoznačné, konkrétní a informované udělení souhlasu;
 • vaše právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • právo na oznamování případů porušení zabezpečení vašich osobních údajů v případě, že by mělo porušení zabezpečení za následek vysoké riziko pro vaše práva

 

10. Jak můžete uplatnit svá práva?

Svá práva můžete uplatnit následujícím způsobem:

 • osobní žádosti je možné uplatnit na recepci společnosti. V případě osobní žádosti je žadatel povinen prokázat svou totožnost průkazem totožnosti;
 • písemné žádosti je možné zaslat na adresu společnosti, Velké náměstí 113, 397 01, Písek. V tomto případě musí být správci doručena žádost s úředně ověřeným podpisem;
 • elektronické žádosti se zaručeným elektronickým podpisem je možné zaslat do e-mailové schránky společnosti marketing@sladovna.cz;
 • vaše žádosti je možné uplatnit také prostřednictvím datové schránky: ftp24jq.

Pro snadnější uplatnění vašich práv, byly společností vytvořeny vzorové žádosti, které jsou dostupné na webových stránkách společnosti www.sladovna.cz.

Společnost je povinna žádosti vyřídit bezplatně. Pokud by však byly vaše žádosti shledány nedůvodnými nebo nepřiměřenými, zejména protože by se opakovaly, může společnost uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Žádost bude společností posouzena a bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce. Tato lhůta však může být, z důvodů složitosti či počtu podaných žádostí, prodloužena až o další dva měsíce.

 

11. Závěrečná ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo na změnu tohoto dokumentu.

 

V Písku dne 23. 6. 2020
Ing. Adam Langer
ředitel společnosti

Novinky na Váš email