Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů poskytuje, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním.

1. Úvodní ustanovení

Sladovna Písek o.p.s. je správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou správci poskytovány od subjektů údajů. Ochrana osobních údajů je velmi důležitá, proto je vždy postupováno v souladu s právními předpisy. Shromažďují a zpracovávají se pouze ty kategorie osobních údajů, které Sladovna Písek o.p.s. nezbytně potřebuje pro naplnění účelu popsaného v bodě 3. S tím, jak je s osobními údaji nakládáno, se může každý subjekt údajů seznámit v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ umístěném na webových stránkách www.sladovna.cz V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se může subjekt údajů obracet přímo na kontaktní osobu: Šárka Málková, Sladovna Písek o.p.s.

2. Právní důvody zpracování osobních údajů

Sladovna Písek o.p.s. je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

Plnění smlouvy

Sladovna Písek o.p.s. může osobní údaje zpracovávat, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. jednání přímo směřující k uzavření smlouvy), a to v tomto zejména rozsahu:

 • Jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa.

Souhlas

V případě, že Sladovna Písek o.p.s. zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:

 • Zejména jméno a příjmení, fotografie e-mailová adresa.

3. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje musí být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 • Pořizování fotografií nebo audio a videozáznamů,
 • uveřejňování fotografií nebo audio a videozáznamů na webových stránkách správce,
 • v tiskových materiálech správce apod.,
 • uzavíraní smluv,
 • uzavírání předávacích protokolu,
 • rezervační systém,
 • zasílání newsletteru, nebo rozesílání pozvánek na akce.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 • zaměstnanci Sladovny Písek o.p.s.,
 • veřejnost.

5. Předání osobních údajů do třetích zemí

V rámci činnosti Sladovny Písek o.p.s. nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

6. Doba zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou Sladovnou Písek o.p.s. zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými ve skartačním řádu, v příslušné legislativě a dále také po dobu trvání smluvního vztahu aj.

7. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektu údajů.

8. Poučení o právech subjektu údajů

 1. Subjekt údajů má právo na následující informace:
  • informace o účelech a právním základu zpracování,
  • informace o kategoriích osobních údajů,
  • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou osobní údaje předávány,
  • informace o předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím,
  • informace o době, po kterou jsou osobní údaje uloženy,
  • informace, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a
  • informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování,
  • konkretizaci oprávněného zájmu Sladovny Písek o.p.s.,
  • informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí.
 2. Pokud Sladovna Písek o.p.s. rozhodne dále zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tom jiném účelu a dalších souvisejících skutečnostech.
 3. Informační povinnost na správce nedopadá, pokud subjekt údajů dané informace již má a do té míry, v níž je má.
 4. Práva subjektu údajů:
  • Právo na informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány.
  • Právo na přístup k osobním údajům, které jsou o subjektu údajů zpracovávány.
  • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu.
  • Právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu („právo být zapomenut“), a to to tehdy, pokud je dán jeden z těchto následujících důvodů:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly
   • osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování,
    subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávnění důvody pro zpracování,
   • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
   • pokud osobní údaje byly shromážděny v souvislosti nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti do věku 16 let.
  • Právo na omezené zpracování, a to v kterémkoli z těchto případů:
   • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
   • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
   • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
   • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu Města Písek/Městského úřadu Písek či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  • Právo na přenositelnost osobních údajů subjektu údajů, které se ho týkají, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost) v případě, že je zpracování založeno na souhlasu či smlouvě a zároveň probíhá pouze automatizovaně.
  • Právo vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce nebo zpracování ve veřejném zájmu.
  • Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Právo subjektu údajů na svobodné, jednoznačné, konkrétní a informované udělení souhlasu.
  • Právo subjektu údajů kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
  • Právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů městem Písek/Městským úřadem Písek v případě, že by mělo porušení zabezpečení za následek vysoké riziko pro subjekt údajů.

9. Přijatá technická a organizační opatření

Sladovna Písek o.p.s. přijala, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávali pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel zpracování nezbytné.

10. Záverečná ustanovení

Z důvodů skutečnosti, že dne 25.5.2018 vejde v účinnost Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Sladovna Písek o.p.s. informuji o tom, jak postupovat v případě, že budete chtít uplatnit svá práva či stížnosti:

 • osobní žádosti je možné uplatnit na recepci Sladovny Písek o.p.s nebo přímo u kontaktní osoby v kanceláři asistentky vedení,
 • písemné žádosti je možné zaslat na adresu Sladovny Písek o.p.s. nebo přímo adresované kontaktní osobě pro ochranu osobních údajů: Šárka Málková, Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, Písek 39701,
 • elektronické žádosti je možné zaslat do emailové schránky Sladovny Písek o.p.s. nebo přímo do emailové schránky kontaktní osobě: info@sladovna.cz, sarka.malkova@sladovna.cz
 • datové schránky: ftp24jq.

 

V Písku dne 25. 5. 2018
Ing. Adam Langer
ředitel společnosti

Novinky an Váš email